ważny od 15.09.2015 r.

Regulamin przyznawania stypendium naukowego i sportowego w SP nr 2 w Kórniku

im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej – Potulickiej


Średnia ocen uprawniająca do otrzymania stypendium w roku szkolnym 2017/18 wynosi co najmniej 5,3.

Na podstawie art. 90 g. Ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 1. Założenia ogólne.

1.Stypendium przyznawane jest uczniowi klasy IV - VII

2.Stypendium jest przyznawane jednorazowo po wystawieniu ocen końcowo rocznych.

3.Przyznane stypendium jest wypłacane jednorazowo po końcowo rocznej radzie klasyfikacyjnej.

4.Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 2. Zasady i tryb przyznawania stypendium.

1.Stypendium naukowe może być przyznane uczniowi, który:

a) uzyskał bardzo wysokie wyniki w nauce,

b) otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania,

2. Stypendium sportowe może być przyznane uczniowi, który:

a) uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym,

b)otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania,

3.Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną na okres roku szkolnego.

4.Komisja spośród swoich członków wybiera przewodniczącego.

5.Podstawą przyznania stypendium jest złożenie wniosku przez wychowawcę klasy w sekretariacie Szkoły.

6.Komisja rozpatruje wnioski co najmniej na dzień przed końcowo rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej.    

7.Średnią ocen ustala komisja stypendialna po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu szkolnego i podaje ją do wiadomości do dnia 30 września każdego roku szkolnego

8.Wniosek podlega zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i samorząd uczniowski szkoły. Za uzyskanie pierwszej opinii odpowiada dyrektor szkoły, a drugiej opiekun samorządu uczniowskiego.

9.Wniosek składany jest w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 ( stypendium naukowe) lub nr 2 (stypendium sportowe) do niniejszego regulaminu.

10.Wysokość stypendium podlega zaopiniowaniu przez komisję stypendialną i radę pedagogiczną. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły w ramach środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący w budżecie szkoły.